Tạo Website miễn phí Bằng Google Site Chuyên Nghiệp

Mã Khung sản phẩm cho trang bán Quần Áo

Coppy đoạn mã Code HTML & CSS > Paste vào website của bạn


<!--Start Đây là khung sản phẩm-->
<div style="width:250px;height:380px;float:left;padding:5px;margin:10px 20px 0px 20px;box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);">
<!--Start Ảnh sản phẩm-->
<div style="background-color:white;width:250px;height:250px;float:left;">
</div>
<!--End Ảnh sản phẩm-->
<!--Start Giá sản phẩm-->

<div style="background-color:pink;width:240px;float:left;text-align:center;padding:5px;">
<b>Giá: 650.000 đ</b>

</div>
<!--End Giá sản phẩm-->
<!--Start Mã sản phẩm-->
<div style="background-color:white;width:244px;padding:2px;float:left;text-align:center;">
<i>Mã sản phẩm: 001100</i>
</div>
<!--End Mã sản phẩm-->
<!--Start Tên sản phẩm-->
<div style="background-color:white;width:250px;float:left;text-align:center;">
<h3> Sản phẩm màu Sản phẩm màu Sản p </h3>
</div>
<!--End Tên sản phẩm-->
</div>
<!--End Đây là khung sản phẩm-->


Comments